Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Προ ημερών το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε προς διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Ένα θεμελιώδες κείμενο που διέπεται από δεσμεύσεις και πρόνοιες που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες όπως η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 2018-2023, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, αλλά και το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία και τις απαιτήσεις για την Ισότητα των Φύλων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του οποίου συνιστά αναγκαίο όρο, και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές.

Ειδικά ο πρώτος άξονας είναι εξαιρετικά σημαντικός στην παρούσα συγκυρία όπου βλέπουμε ότι διακρίσεις αλλά και φαινόμενα βίας, ενίοτε ανθρωποκτόνας, εις βάρος των γυναικών έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε και στη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας», γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

Στην κοινή προσπάθεια πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών απέναντι στις διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών, θεωρούμε ότι οφείλουμε από την πλευρά μας, ως Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων που απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Δεδομένου δε ότι ένα μεγάλο μέρος των μέτρων και δράσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων σχετίζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να “βγούμε μπροστά” σε αυτή την υπόθεση και να τοποθετηθούμε υπεύθυνα στη δημόσια διαβούλευση. Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 13η Αυγούστου.

Για αυτό τον λόγο προτείνουμε ως Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου να υπάρξει άμεση σύγκληση της Επιτροπής Ισότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, με διευρυμένη σύνθεση και την παρουσία όλων των δημοτικών παρατάξεων, όπου να διατυπωθούν προτάσεις και επισημάνσεις επί του υπό διαβούλευση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Παράλληλα, η συζήτηση επ’ αυτού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με μέτρα και δράσεις που θα συσχετίζονται με μετρήσιμους στόχους, την εκπλήρωση των οποίων θα παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου

Βασιλική Βαζαίου